lunes, 13 de mayo de 2013

LA SEU DELS CASTELLERS DE VILAFRANCA DE PENEDÈS

El Marcel Morató Tort, m’envia una fotografia de la casa de número 11 del carrer del General Prim de Vilafranca del Penedès.L’edifici s’aixecava l'any 1889 segons un projecte d'August Font i Carreras (Barcelona, 2 de juny de 1846 -Barcelona, 6 de març de 1924), atenen a l’encàrrec de Joan Via i Raventós.

L'any 1984 es fan obres de restauració i adaptació per a Casal dels Castellers de Vilafranca segons projecte de l'arquitecte Pere Rovira i Cusiné.

L’edifici es coneix també com la ‘casa Maria Via i Raventós’.

La descripció tècnica ens diu : Edifici entre mitgeres de planta rectangular i que consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana.

Façana principal de composició simètrica amb dos portals d'arc rebaixat a la planta baixa. A la planta pis, destaca una balconada amb cinc obertures adintellades emmarcades amb arcs ogivals amb quadrifoli al mig. En el coronament hi ha un seguit d'obertures simulades de forma esglaonada; en el centre hi ha una finestra geminada amb trencaaigües i cornisa superior. La barana del balcó és de ferro forjat amb carteles.

Em cridava l’atenció el nom ‘popular’ -FIGAROT - de la casa, en la llengua catalana, hi ha petit grup de noms, en els que el masculí es forma afegint el sufix –ot al radical del nom femení :

abella/abellot, àguila/aguilot, bruixa/bruixot, cabra/cabrot, dida/didot, fura/furot, guatlla/guatllot, guilla/guillot, llebre, llebrot, merla/merlot, nina/ninot, perdiu/perdigot, rabosa/rabosot

En alguna accepció té una forma despectiva.

Sou pregats d’explicar-nos-ho a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario